vuokkoset-logo
Tilaa näyte!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Delipap Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillamme kävijöiden yksityisyyttä. Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”rekisteriseloste”) kerrotaan, kuinka Delipap Oy käsittelee henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti henkilötietoja. Rekisteriseloste koskee kaikkia Delipap Oy:n verkkosivustoja, joissa kerätään henkilötietoja tai joista on linkki tietosuojakäytäntöön tai joissa tietosuojakäytäntö on nähtävissä.

Tämä seloste on laadittu 15.05.2018. Viimeisin muutos tähän selosteeseen on tehty 10.12.2018.

Meille on tärkeää, että sinä tiedät, mitä henkilötietoja keräämme ja että tunnet henkilötietoihisi liittyvät oikeudet. Tässä selosteessa kerrotaankin, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että sinulla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojesi käyttöä.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Delipap Oy, Teollisuustie 19, 02880 Veikkola

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Tietosuojavastaava, Johanna Tiainen, johanna.tiainen@delipap.fi, 09 260 620

3. REKISTERIN NIMI

Delipap Oy:n sähköisten palveluiden käyttäjärekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Delipap Oy:n verkkosivustojen käyttäjärekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutettu peruste asiakassuhteiden, asiakaspalautteiden ja muiden kuluttajayhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, sekä muihin verkkopalveluihin liittyvien tarkoitusten hoitamiseen.

Verkkosivustojen kautta keräämiämme tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai käyttäjien profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Delipap Oy:n rekisteriin rekisteröidään käyttäjästä vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoja käyttäessään. Näitä perustietoja ovat mm. henkilöiden yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Delipap Oy rekisteröi verkkosivustojen käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Tietoja saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa käyttäjä itse luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Delipap Oy ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, eikä tietoja luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelle.

Tietoja voidaan julkaista ainoastaan siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Delipap Oy:n verkkosivustojen käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvalla tavalla. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, turvallisten laitetilojen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, tietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja vaadittavien salaustekniikoiden käyttö. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. REKISTERÖIDYN KIELTO- TARKASTUS- JA OIKAISUVAATIMUSOIKEUS

Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia henkilökohtaisia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä ja saada niistä kopiot. Käyttäjän pyynnöstä virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto voidaan oikaista, poistaa tai täydentää.

Kielto-, tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Delipap Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikki pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. MÄÄRITELMÄT

Tässä rekisteriselosteessa käytettäviä käsitteitä määritellään seuraavasti:

 

 

 

close